• : 0212 671 58 70
KVKK

KVKK


AYKOSAN SOSYAL MEDYA HESABI

AYDINLATMA METNİ

      6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Aykosan tarafından aşağıdaki açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 Kişisel verilerinizin Aykosan tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere https://www.aykosan.org.tr/  adresinde bulunan Aykosan Kişisel Veri İşleme ve Koruma Politikası’ndan erişebilirsiniz.

 

a) Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşlenebileceği 

      Toplanan kişisel verileriniz veya (başta resimleriniz olmak üzere) ziyaretiniz, sosyal medya hesaplarını ziyaretiniz, yapı kooperatif faaliyetleri, yapılan etkinlikler / yarışmalar / kampanyalar / reklamlar kapsamında, Aykosan tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, Aykosan’ın tüm projelerinde ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Aykosan tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, Kanun’un 5. ve/veya 6. Maddesinde belirtilen şartlar dahilinde ve/veya veri sahibinin açık rızasının gerekmesi halinde açık rızasına dayalı işlenebilecektir.

 

b) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

      Toplanan kişisel verileriniz; yukarıdaki belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, Aykosan’ın işbirliği içerisinde olduğu kurum ve kuruluşlara, Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları, iş burada yazan amaçların gerçekleşmesi için veya veri sahibinin açık rızasının gerekmesi halinde açık rızasına dayalı aktarılabilecektir.

 

c) Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

      Kişisel verileriniz, Aykosan tarafından fiziki ve elektronik yöntemler ve Aykosan tarafından kullanılan Facebook, Twitter, İnstagram gibi sosyal medya hesapları ile Kanun’un 5. ve/veya 6. Maddesinde belirtilen şartlar dahilinde ve/veya veri sahibinin açık rızasının gerekmesi halinde açık rızasına dayalı olarak toplanmaktadır.

Toplanan kişisel verileriniz, bu metnin a ve b maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

d) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

      Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. Maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacının ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda

yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren

sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda

yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun

ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

• Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini

talep etme

Yukarıdaki sağlanan haklarınıza yönelik başvuruların https://www.aykosan.org.tr/ adresiden ulaşabileceğiniz KVKK Başvuru Formu’nu doldurarak Aykosan’a iletebilirsiniz. 

Talebinizi Aykosan’a ulaşmasından itibaren en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.