• : 0212 671 58 70
Hizmet Sözleşmesi

Hizmet Sözleşmesi

AYKOSAN İLETİŞİM FORMU AYDINLATMA METNİ

İşbu İletişim Formu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Aykosan tarafından hazırlanmıştır.  

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir. https://www.aykosan.org.tr/iletisim/ adresinde bulunan “İletişim Formunu” doldurmanız halinde “Ad-Soyad, GSM Numaranız, E-posta," gibi kişisel verileriniz, tarafınızca oluşturulan iletişim talebi kapsamında Aykosan tarafından sizlere daha iyi hizmet sağlamak, taleplerinize ilişkin geri bildirim yapmak, sizlerle iletişime geçmek vb. amaçlarla, web sitesini kullanırken, kullanıcılardan bazı kişisel veriler talep etmektedir. Yukarıda bahsedilen; iletişim talebi oluşturulurken istenen kişisel verileriniz sizlerle iletişim kurulması, talep, şikâyet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuca kavuşturulması amaçlarıyla 6698 sayılı kanunun 5/2-f maddesinde yer alan meşru menfaat hukuki sebebi uyarınca işlenmektedir. 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Aykosan yukarıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenen kişisel verilerinizi birlikte faaliyetlerini yürüttüğü kurum ve kuruluşlar (ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla) veya Kanunen Yetkili Kamu ve Özel Kurumlardan talep edilmesi durumunda 6698 sayılı kanunun 5/2-ç maddesi uyarınca kişisel verilerinizi paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Aykosan kişisel verilerinizi ziyaret etmiş olduğunuz web sitesi/iletişim formu aracılığı ile toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle Aykosan ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 5/2-ç ve 5/2-f maddelerindeki hukuki sebeplere dayalı olarak yukarıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenecek olup, kanuni süreler boyunca işlenecek ve sınırlı süre muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Veri sahibi olarak Aykosan’a başvurarak;

•    Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

•    Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•    Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•    Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•    İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•    İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•    Kanunu’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

•    Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak …………………………… iletmeniz durumunda …………………………………… talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ……………………… Kişisel Verileri Koruma Komitesince belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

Detaylı bilgi için https://www.aykosan.org.tr/ adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı inceleyerek öğrenebilirsiniz. 

Aykosan S.S. İstanbul Ayakkabıcılar ve Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi 

İnternet Adresi :  https://www.aykosan.org.tr/ 

Telefon Numarası : 

E-Posta Adresi : 

KEP Adresi : 

Adres :